تکسچر آجر نسوز

به کمک تکسچر شما بافت واقعی یک شکل را مشخص می کنید.

به عنوان نمونه برای ایجاد یک دیوار آجری می توانید به کمک تصویر یک دیوار ساده و استفاده از تکسچر طرح مورد نظر در نرم افزار های سه بعدی مانند 3dsmax دیوار فرض شده را بازسازی کرده و واقعیت اجرای نهایی را مشاهده و ارزیابی نمائید.

  • 1
  • 2