مزیت رقابتی محصولات نسوز

 

تنوع در رنگ و ابعاد، طرح هاى انحصارى، كيفيت و قيمت رقابتى از مشخصات بارز آجر نسوز نما كهن سرام مى باشد.

تمامـى محصولات هـم در نمــا و هـم در باربكيـــو، شومينـه و كف، بنــا بر نـوع طراحـى قابــل استفاده مى باشنــد.

جهت ساخـت كــوره و پاتيــل نيز آجرهاى هلالى ، قوس دار، كنيك و قطــور در ابعــاد بــزرگ استفــاده مى گردد.

سطح كيفيت كه يكى از اركــان مهم محصولات توليـدى مجموعـه مى باشـد به طور كامل توسط واحـد كنترل كيفيت كارخانه پايش مى گردد. حضــور در تدوين

استاندارد ملــى ۱۸۸۸۶ مربــوط به آجر نسوز و انتخاب مديــر كنتــرل كيفيت اين واحد توليــدى به عنـوان مدير نمونه استان تهران، گواه ديگرى از پويايى

و تأكيــد بر كيفيت در ايـن واحد توليـدى مى باشد. بخش R&D كهن سرام نيـز با در نظر گرفتن نياز هاى اعلام شده از سوى مديريت، همواره ارائـه دهنــده

راهكــارها و تركيبـات نويــن، جهــت بهبـــود سطـح كيفــى يا توليــد محصولات جديــد مى باشد. چنانكــه ارائــه مقالات در كنفرانس هاى بيــن المللى معتبــر

و توليد آجرنسوز مشكى براى اوليــن بار در سطح كشــور در قالب طرح صنعتى ثبت شده، گوياى چشم انداز توليد پژوهش محور اين كارخانــــه مى باشــد.

در حال حاضر محصولات كهن سرام علاوه بر پوشش دهى بازار هاى داخلى، با توجه به دارا بودن استاندارد هاى لازم به كشورهاى خارجى نيز صادر مى گردد.

  • اطلاعات تکمیلی کهن سرام