. . . . فخرو مدین (شبکه) . . . . رنگ بندی: شاموتی روشن قرمز جیگری تیره و لعابدار ۳۴۰x70x20mm

مشاهده

. . . دور ستــــون ۷۰ . . . رنگ بندی: شاموتی روشن قرمز جیگری تیره ۲۷۰x70x35mm

مشاهده

. . . دور ستــــون ۵۰ . . . رنگ بندی: شاموتی روشن قرمز جیگری تیره ۱۹۰x70x35mm

مشاهده

. . . دور ستــــون ۳۰ . . . رنگ بندی: شاموتی روشن قرمز جیگری تیره ۲۱۰x70x35mm

مشاهده

. . . دور ستــــون ۴۰ . . . رنگ بندی: شاموتی روشن قرمز جیگری تیره ۳۱۵x70x35mm

مشاهده

… سر ستـون-پا ستـون … رنگ بندی: شاموتی روشن قرمز جیگری تیـره ۱۸۰x120x70mm

مشاهده

. . . . ابـــــــــــــزار . . . . رنــــگ بنـــدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۱۰۰x300mm

مشاهده

. . . . هــلالـــــــــی . . . . رنــــگ بنـــدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۵۵x200mm

مشاهده

. . . . پـافیـلــــــی . . . . رنــــگ بنـــدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۸۰x160mm

مشاهده

… پلاک ساده۱۰×۱۰ … رنــــگ بنـــدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۱۰۰x100x25mm

مشاهده

…پلاک لب قاشقی۱۰×۱۰… رنـگ بنـدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۱۰۰x100x25mm

مشاهده

… پلاک سـاده ۲۰×۲۰ … رنـگ بنـدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۲۰۰x200x25mm

مشاهده

…پلاک لب قاشقی۲۰×۲۰… رنـگ بنـدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۲۰۰x200x25mm

مشاهده

. . . . نیلـوفــــــــــر . . . . رنـگ بنـدی: روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۱۰۰x100x25mm

مشاهده

. . . . حصـیـــــــــری . . . . رنـگ بنـدی: روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۱۰۰x100x25mm

مشاهده

. . . . مـــــــــــــوج . . . . رنـــگ بنـدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۱۰۰x100x25mm

مشاهده

. . . . ســــه خــــــــــط . . . . رنـــگ بنـدی: روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۱۰۰x100x25mm

مشاهده

. . . دایــــــــره ۱۰×۱۰ . . . رنـــگ بنـدی: شاموتی روشن قرمـــز جیگــری تیــره ۱۰۰x100x25mm

مشاهده
  • اطلاعات تکمیلی کهن سرام